ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

2561web

1.คุณณัฐพังศ์  ภาวศุทธินนท์   ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

2.คุณธรณินทร์  แก้วฐนิสพงษ์  ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

3.คุณชนกนันท์  พะสุโร          ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่