ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารใช้แนบ ในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน มี 2 แบบฟอร์ม
1.สัญญายืมเงิน
2.รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
(ใช้งานผ่านระบบฯ แทนการใช้กระดาษ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุมัติเดินทางให้กับบุคลากรภายในคณะฯ
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารได้โดยตรง

ทั้งนี้ ระบบฯ ดังกล่าว ใช้ทดแทนการขออนุมัติโดยกระดาษ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นำไปใช้แนบกับเอกสารเบิกจ่ายได้โดยตรง

แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้

1. ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงาน เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานแทนการทำหนังสือหรือบันทึกเสนอผ่านภาควิชาฯ มายังคณบดี เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน

2. บุคลากรคณะฯ สามารถเข้าใช้งานระบบ โดยใช้รหัสบุคลากร และรหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport (ระบบการลา MIS-DSS)

3. ใช้สำหรับบุคลากรที่ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
เช่น วิทยากร กรรมการ ประธาน คณะทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ พี่เลี้ยง สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฯลฯ

4. ใช้สำหรับบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (สมัครไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ)

5. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อได้รับอนุมัติในระบบแล้ว สั่งพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้แนบพร้อมกับหนังสือขออนุมัติใช้เงิน และแนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

6. การอนุมัติของผู้บริหารในระบบ ถือเป็นหลักฐานทางการใช้แนบประกอบการเบิกจ่ายได้

7. กรณีขออนุมัติเดินทางย้อนหลัง ให้ทำบันทึกขออนุมัติไปปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ใช้รูปแบบเอกสารคงเดิม)

 

พบปัญหาการใช้งานแจ้ง
งานสารสนเทศ
โทร : 074-286315 (#6315)

พัฒนาระบบ v.2 : ภูวนาท คงแก้ว งานสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาระบบ v.1 : ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์